Profesor Andrzej Malawski urodził się 10 maja 1948 roku w Krakowie. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie ukończył dwa kierunki: matematykę w roku 1971 oraz filozofię w roku 1975. Obie te dyscypliny stały się podstawą jego działalności naukowej, której efektem jest bogaty dorobek naukowy w postaci licznych publikacji w języku polskim i angielskim.

Profesor całe swoje życie zawodowe związał z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, przechodząc wszystkie szczeble kariery od asystenta stażysty do profesora zwyczajnego. Profesor Andrzej Malawski rozpoczął pracę zawodową w roku 1972 w Zakładzie Matematyki w Instytucie Metod Rachunku Ekonomicznego ówczesnej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie.

W 1979 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy doktorskiej Systemowa formuła integracji nauki. Zasadniczym celem przedstawionej pracy była konstrukcja formalnego modelu rozwoju nauki oraz analiza roli cybernetyki i ogólnej teorii systemów w procesie integracji nauki.

W roku 1993 monografia pt. Systemy względnie odosobnione i ich modele w ekonomii stała się podstawą nadania mu stopnia naukowego doktora habilitowanego. Praca ta to studium podstawowej hipotezy o centralnej i fundamentalnej roli pojęcia systemu względnie odosobnionego we współczesnym systemowym nurcie badań. Wprowadzony w niej ogólnosystemowy formalny aparat pojęciowy, zaczerpnięty ze współczesnej teorii ogólnej równowagi gospodarczej, przyczynił się do uogólnienia tradycyjnie statycznych modeli wymiany i produkcji.

W 2000 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego nauk ekonomicznych.

Profesor był uznanym w kraju i za granicą specjalistą w zakresie teoretycznych podstaw ekonomii. Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół ogólnej teorii równowagi gospodarczej, ekonomii ewolucyjnej, teorii systemów oraz metodologii ekonomii. Był autorem wielu prac publikowanych w czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz recenzentem grantów badawczych, prac habilitacyjnych i doktorskich, monografii i artykułów naukowych. Brał udział w wielu konferencjach naukowych.

Działalność naukowa Pana Profesora związana z aksjomatyczną analizą ekonomicznych procesów transformacji została uznana i doceniona między innymi przez wpis w monografii Current Trends in Economics: Theory and Applications pod redakcją Ahmet Alkan, Charalambos D. Aliprantis, Nicholas C. Yannelis.

Profesor Andrzej Malawski czynnie uczestniczył w pracach Komisji Ekonomicznej Polskiej Akademii Umiejętności, był członkiem Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Schumpeterian Society, Society for Economic Design.

W 2000 roku Profesor Andrzej Malawski został zwycięzcą szóstej edycji konkursu o Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie S.A. za szczególne osiągnięcia w zakresie myśli teoretycznej w sferze ekonomii i finansów za pracę Metoda aksjomatyczna w ekonomii. W uzasadnieniu przyznanej nagrody można przeczytać: Nagrodzona praca stanowi twórcze rozwinięcie modeli zmierzających do aksjomatyzacji teorii ekonomicznych. Nawiązując do dorobku Arrow’a – Debreu przedstawił Pan dynamiczne ujęcie procesów transformacji gospodarczej. Pańska książka stanowi jeden z nielicznych współcześnie – tym cenniejszych zatem – polskich przyczynków do światowej metodologii ekonomii.

Pan Profesor był również bardzo zaangażowany w prace na rzecz Naszej Uczelni, pełniąc funkcje: zastępcy kierownika Studium Podstawowego w latach 1993-1996, Prodziekana Wydziału Zarządzania w latach 1996-1999, oraz Prodziekana Wydziału Finansów w latach 2005-2008, Prorektora ds. Badań Naukowych w latach 2008-2012.

W uznaniu zasług został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

W 1998 roku Pan Profesor został kierownikiem nowo utworzonego Zakładu Ekonomii Matematycznej, a od 2012 roku pełnił funkcję kierownika Katedry Matematyki. Swoich podwładnych zachęcał i inspirował do rozwoju naukowego poprzez aktywny udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz zwiększanie dorobku naukowego. W rezultacie przyczynił się do intensyfikacji współpracy międzynarodowej pracowników Katedry. Był osobą bardzo przyjazną, taktowną, a jednocześnie wymagającą i budzącą respekt. Swoją obszerną wiedzą chętnie dzielił się z innymi i pozostał aktywny zawodowo do samego końca.

Andrzej Malawski był miłośnikiem gór, zapalonym narciarzem i podróżnikiem. Bardzo lubił górskie wędrówki, przemierzając pieszo szlaki gorczańskie czy tatrzańskie, a w zimie narciarskie trasy alpejskie. Pasjonowały go podróże, możliwość podziwiania piękna przyrody parków narodowych - nie tylko w Europie, ale także w Stanach Zjednoczonych, Afryce, Azji czy Australii.

Profesor Andrzej Malawski odszedł 13 października 2016 roku. W Zmarłym nauka polska i społeczność Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie utraciła oddanego Przyjaciela, Człowieka o niezwykłych zaletach umysłu i charakteru, zasłużonego nauczyciela akademickiego, życzliwego wychowawcę wielu pokoleń młodzieży akademickiej, Profesora o wysokiej kulturze osobistej i wielkiej skromności.